Czas zaborów

W wyniku ostatniego rozbioru pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię (1795 rok) Polska utraciła niepodległość. W 1815 roku po klęsce Napoleona Bonaparte powstało Królestwo Polskie, podporządkowane całkowicie Rosji, co ostatecznie przypieczętowało czas niewoli.

Rozpoczął się okres walki o odzyskanie niepodległości, ale przede wszystkim o zachowanie jednści narodu, tożsamości i świadomości własnego kraju. Niewola przerwała niezwykle dynamiczny i twórczy czas reformy kraju i pracy nad tworzeniem nowoczesnego społeczeństwa. Osoby zaangażowane wcześniej w reformy i prace społeczne, skupiły się teraz na pracy badawczej.

W geografii polskiej był to czas tworzenia naukowych podstaw tej dziedziny i przekształcania jej w samodzielną dyscyplinę. Nadawano pierwsze doktoraty, wiele uwagi poświęcono tworzeniu polskiego słownictwa i nazewnictwa fachowego. Powołano również drugą w Europie katedrę geografii, którą kierował Wincenty Pol.

Nauka rozwijała się w inny sposób w każdym z zaborów: austriacki pozwalał na największą wolność, najsurowsze przepisy dotyczyły zaboru pruskiego. Wiele osób zmuszonych było do opuszczenia kraju: zsyłane za działalność polityczną na Syberię lub uciekając za granicę przed represjami.

 

Badania w geografii w tym czasie dotyczyły zagadnień:

– podróżnictwa i jego znaczenia geograficznego oraz kulturowego;

– prac ekonomiczno-statystycznych i historycznych;

– prac o charakterze regionalnym.

 

Rozwój poszczególnych dziedzin w XIX wieku.